Om skolan


Johan Movingers Gymnasium är verksamt sedan hösten 2015 och understöds ekonomiskt och personellt av Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse, en fristående stiftelse inom Svenska kyrkan, som även är huvudman för L M Engströms Gymnasium i Göteborg. För dessa gymnasier är hög kvalitet i förhållande till läroplanens alla mål av största betydelse och högsta prioritet. Detta speglas även i det växande förtroendet för våra skolor.

Vi uppehåller och redovisar skillnaden mellan den kunskapsteoretiska grunden för vår undervisning å ena sidan och våra andakter å andra sidan. Som evangelisk-lutherska präglas våra andakter av budskapet om alla människors höga värde och värdighet och Guds förlåtande kärlek som är riktad till alla människor.

Fristående gymnasium
Johan Movingers Gymnasium är en fristående gymnasieskola i Stockholm med en kristen profil i Svenska kyrkans tradition. Till Johan Movingers Gymnasium är alla lika välkomna oavsett bakgrund och trosuppfattning.

Kunskapsförmedling
Kärnan i all skolverksamhet ligger i att erbjuda undervisning av bra kvalité. På Johan Movingers Gymnasium förverkligar vi det genom att erbjuda små undervisningsgrupper ledda av välutbildade lärare. Alla elever blir sedda och bemötta där de kunskapsmässigt befinner sig. Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv och lägger därmed stor vikt vid att finna individuella lösningar som utarbetas tillsammans med eleven och utifrån dennes framtidsplaner.

Nära relation mellan elever och lärare
Atmosfären på skolan kännetecknas av en öppenhet som kommer av en hög tillit mellan verksamma på skolan. Via ett aktivt mentorskap skapar vi goda och trygga relationer mellan elever och lärare, som vi anser vara en grogrund för elevens självkänsla och fortsatta utveckling.  Kontakten bidrar till en ökad förståelse för varandra som möjliggör rätt hjälp i rätt tid, vilket i slutändan ger bättre studieresultat och ökad trivsel.

Kristna värderingar
Allas lika värde är för oss en självklarhet och vi arbetar aktivt med att motverka diskriminering och kränkande handling. Med frivillig lunchandakt en gång i veckan för lärare och elever vill vi skapa en kärleksfull och tolerant stämning. Genom att arbeta efter devisen behandla andra som du själv vill bli behandlad genomsyras skolans verksamhet av kristna värden. Se tidningen Dagen våren 2018

Program
Skolan erbjuder två gymnasieprogram:

Vem var Johan Movinger?
Johan Movinger föddes 1907 på Orust på Sveriges västkust. Han prästvigdes 1941 och 1946 blev han kyrkoadjunkt i Högalids församling i Stockholm. 1952 blev han komminister och 1960 kyrkoherde i samma församling. Han avled 1964 endast 57 år gammal. Han och hans hustru Marianne fick aldrig några egna barn men hade ett stort engagemang för barn och unga.

Till Johan Movingers Gymnasiums invigning den 16 november 2015 kom Johan Movingers brorson och familj. Invigningen skedde i Högalidskyrkan på Södermalm och en rad representanter från olika kyrkor och församlingar deltog.